BEST OF MADHYA PRADESH
Duration: 07 Nights / 08 Days
Destinations: Bhopal – Sanchi – Bhimbetka – Ujjain – Indore – Mandu – Omkareshwar – Maheshwar – Indore

EXOTIC MADHYA PRADESH TOUR
Duration: 12 Nights / 13 Days
Destinations: Delhi – Jaipur – Pushkar – Udaipur – Dungarpur – Ujjain – Indore – Mandu – Omkareshwar – Maheshwar – Indore – Bhopal – Sanchi

TEMPLE TOUR OF MADHYA PRADESH
Duration: 09 Nights / 10 Days
Destinations: Delhi – Varanasi – Khajuraho – Orchha – Chanderi –Shivpuri – Gwalior – Agra – Delhi

HERITAGE MADHYA PRADESH TOUR
Duration: 18 Nights / 19 Days
Destinations: Delhi – Indore – Omkareshwar – Maheshwar – Mandu – Ujjain – Delhi

Historic Madhya Pradesh
Duration : 12 Nights / 13 Days
Destinations Covered : Delhi – Jaipur – Pushkar – Udaipur – Dungarpur – Ujjain – Indore – Mandu – Omkareshwar – Maheshwar – Indore – Bhopal – Sanchi

Ujjain Omkareshwar Tour
Duration: 5 Nights and 6 Days
Destinations: Ujjain – Omkareshwar – Maheshwar – Mandu – Indore

Pachmarhi Amarkantak Tour
Duration : 07 Days and 06 Nights
Destinations: Pavhmarhi – Jabalpur – Amarkantak – Bandhavgarh – Jabalpur

Ujjain Omkareshwar Maheshwar Tour
Duration: 04 Days 03 Nights
Destinations: Ujjain – Omkareshwar – Maheshwar – Ujjain / Indore

Wildlife Tour of Madhya Pradesh
Duration : 09 Nights / 10 Days
Destinations Covered : Nagpur – Pench Jungle Camp – Panchmari – Omkareshwar – Maheswar – Mandu – Indore – Bhopal

Wonders of Madhya Pradesh
Duration: 13 Nights and 14 Days,
Destinations: Gwalior-Orchha-Khajuraho-Bandhavgarh-Jabalpur-Bhopal-Bojhpur-Bhimbetkar-Sanchi-Mandu-Maheshwar-Indore

Madhya Pradesh Wildlife tour with Taj Mahal
Duration: 12 Nights/13 Days
Destination: Mumbai / New Delhi – Agra – Gwalior – Orchha – Khajuraho – Bandhavgarh & Kanha – Jabalpur – Delhi or Mumbai